Meghatározások

Ezen a honlapon a "www.virtualtura.hu" vagy "www.virtualpecs.hu" megjelölés a SO-PA Kft.-t jelenti.

Feltételek

Ezt a honlapot a SO-PA Kft. Működteti. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket ("Feltételek"). A honlap használatával Ön magára nézve kötelezőnek tekinti ezeket a feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a szóban forgó feltételekkel, ne használja, illetve ne tekintse meg ezt a honlapot.
A honlap használatára vonatkozó feltételek három részből állnak. Ez a rész az általános feltételeket tartalmazza. Az alább található további részek konkrétan a személyiségi jogi kérdéseket és a használat általános feltételeire vonatkozó előírásokat tartalmazzák.

A honlappal kapcsolatban felmerülő kérdéseit és érdeklődését az info@virtualtura.hu címre vagy levélben a SO-PA Kft. (7815 Harkány, Vak Bottyán utca 16) várjuk.


Más honlapokra vezet
ő linkek


Ez a honlap más honlapokra vezető linkeket tartalmaz, melyekre nézve saját felhasználási feltételeik érvényesek. A saját honlapunkra érvényes felhasználási feltételek hatályán kívül semmilyen más honlap tartalmáért nem vállalunk felelősséget. A SO-PA Kft. nem képvisel semmilyen kívülálló felet, terméket vagy szolgáltatást, illetve ennek megfelelően nem vállal semmilyen felelősséget bármely, más honlapon megjelenő tartalomért, annak hitelességéért vagy egyéb szempontok szerinti megfeleléséért, sem bármely, más honlapon végzett művelet biztonságáért. Ön ezúton elismeri és vállalja, hogy sem közvetett, sem közvetlen módon nem tartozunk felelőséggel illetve kötelezettséggel semmilyen vélt, vagy valós kár, veszteség vagy költség felmerüléséért, amely bármely, a fent körülírt külső honlapok látogatása során keletkezik, vagy azzal kapcsolatba hozható, legyen az a honlapok tartalmához, az ott bemutatott termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, illetve ezek hitelességéhez köthető. A linkekkel elérhető külső oldalak használata kizárólag saját felelősségére történik.


Személyiségi jogi kérdések

Tiszteletben tartjuk minden weboldalunkra látogató személyiségi jogait.

1. Az ön adatai

Ha Ön honlapunk egyes oldalaira látogat, bizonyos információkat (adatokat) kérhetünk Önről. Megkérdezhetjük nevét, címét, e-mail címét, hogy Önnek információkat tudjunk adni, vagy hogy kérdéseire feleljünk. Semmilyen személyes információt (adatot) nem fogunk Önről az Ön hozzájárulása nélkül gyűjteni.


2. Az Önről szóló információk felhasználása másként, mint a jogszabályokban, vagy ebben a személyiségi jogi nyilatkozatban meghatározásra került, nem fogjuk adatait harmadik személyek számára kiadni, az Ön engedélye nélkül.


3. Biztonság

A SO-PA Kft. megtesz minden észszerű elővigyázatossági intézkedést, hogy megelőzze az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk elvesztését, jogtalan felhasználását vagy megváltoztatását.
A SO-PA Kft. alkalmazottai, ügynökei és szerződéses partnerei, akik hozzáférhetnek az Ön által megadott információkhoz a szolgáltatások nyújtása során az Ön adatait bizalmasan kezelik. Ön elfogadja, hogy ők a fenti feltételek mellett az Ön által megadott információkhoz hozzáférjenek.Használati feltételek – Általános

 1. Ezt a honlapot ellenszolgáltatás nélkül veheti igénybe, mindenféle szavatosság és jótállás nélkül, amennyiben az üzemeltető kifejezetten másként nem rendelkezik. Az ezen a honlapon található információ kizárólag általános információk nyújtásának a célját szolgálja. A SO-PA Kft. megtett minden tőle általában elvárható, észszerű erőfeszítést, hogy a honlapon megjelenő információ a feltöltés időpontjában helyes legyen.

 2. A honlapon egyes oldalain idézéseket találhat a Wikipedia szabad enciklopédiából, melyek a GNU Szabad Dokumentációs Licenc alapján szabadon felhasználhatók.

 3. Annak kivételével, ha kifejezetten így rendelkeznek ezen a honlapon, SO-PA Kft. nem felelős egyetlen olyan weboldal vagy üzenet tartalmáért vagy használatáért amelyet Ön küldött vagy fogadott.

 4. inden szerzői jog, védjegy vagy szellemi alkotással kapcsolatos jog, amelyet jelen weboldal részeként használ a SO-PA Kft. és/vagy a licence jogosultjaik tulajdona.

 5. n nem szerez jogot a honlapon azon kívül, mint amelyeket jelen általános feltételek alapján szerezhet. Ön jogosult kinyomtatni vagy letölteni információt és tartalmat erről a honlapról az Ön személyes, nem üzleti jellegű céljaira. Nem ajánlhatja fel eladásra vagy terjesztésre bármilyen médiumon keresztül jelen honlap bármely részét vagy annak tartalmát. Nem teheti hozzáférhetővé ezen honlap egyetlen részét sem másik honlap részévé, sem hyperlink framing segítségével az Interneten, sem másként, kivéve ha ehhez a SO-PA Kft. írásban hozzájárul.

 6. SO-PA Kft. fenntart minden jogot a teljes honlap vagy annak egy részének külön értesítés nélküli változtatására, cseréjére, felfüggesztésére vagy tartós leállítására, a hozzáférés korlátozására illetve megtiltására.

 7. n ezúton vállalja a SO-PA Kft. költségeinek, igényeinek, veszteségeinek és kárának a megtérítését (beleértve a jogi költségeket is), amelyek ezen honlappal való visszaéléssel vagy ezen szabályok Ön általi megsértésével keletkeztek a SO-PA Kft. Oldalán.

 8. mennyiben Ön megszegi ezen szabályokat, vagy a SO-PA Kft. személyiségi jogi szabályait, a SO-PA Kft. választása szerint jogosult a honlaphoz való hozzáférést felfüggeszteni vagy megtagadni, és jogosult minden későbbi hozzáférést is megtagadni.

 9. honlap ingyenes és sem a SO-PA Kft. sem másodlagos vagy valamely kapcsolódó vállalata nem vállal semmilyen jogi felelősséget ezen honlappal kapcsolatosan az Ön irányába sem szerződéssel, sem szerződésen kívüli károkozásért (gondatlanságért sem) sem más módon. Az Ön számára az egyetlen megoldás a honlap további használatának a megszakítása.

 10. SO-PA Kft. ezen feltételeket időről időre megváltoztathatja.

 11. zen szerződéses feltételek és a honlap tartalma a magyar jog hatálya alá tartozik, és a kapcsolódó ügyekben a magyar bíróság kizárólagos illetékessége áll fent.